Laagste prijsgarantie op alle visa

Gespecialiseerde klantenservice tot 22.00

Uiterst snelle levering via e-mail

ALGEMENE VOORWAARDEN E-Visumdirect

I.Algemeen

1.Toepassingsbereik 
1.1.Deze voorwaarden maken deel uit van alle met E-Visumdirect. Hierna te noemen: ‘E-Visumdirect’, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen.

1.2.De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij van E-Visumdirect, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, wordt door E-Visumdirect uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, ook indien de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever het tegenovergestelde mochten bepalen.

1.3.Door indiening van een of meer visumaanvragen bij E-Visumdirect aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4.Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien E-Visumdirect deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

2.De opdracht 
2.1.Artikel 7:404 BW en artikel 7:409 BW zijn niet van toepassing.

2.2.De opdracht kan – behoudens het bepaalde in artikel 9 – niet door Opdrachtgever worden opgezegd.

3.Het inschakelen van derden 
3.1.E-Visumdirect is gerechtigd in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. E-Visumdirect zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever doen. E-Visumdirect is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, noch voor enig onrechtmatig handelen en/of nalaten van de door haar ingeschakelde derde(n).

3.2.De kosten van deze derde(n) komen, vermeerderd met een opslag , voor rekening van Opdrachtgever en zullen door E-Visumdirect aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.Opdracht tot dienstverlening 
4.1.De door E-Visumdirect verleende diensten bestaan uit het aanvragen voor Opdrachtgever van reisvisums,  Legalisaties en eventueel het verzorgen van uitnodigingen in het land van bestemming welke nodig zijn om een visum aanvraag te kunnen doen.

4.2.Opdrachtgever verstrekt per e-mail, via de website van E-visumdirect of anderszins de opdracht tot dienstverlening.

4.3.E-Visumdirect zendt Opdrachtgever een e-mail als bevestiging van de opdracht waardoor de overeenkomst tot stand komt.

4.4.E-Visumdirect verstrekt opdrachtgever een opgave van de documenten en formulieren die opdrachtgever moet overleggen om de gewenste service te kunnen verlenen.

4.5.E-Visumdirect vangt niet eerder aan met de dienstverlening dan na ontvangst van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde en rechtsgeldig ondertekende documenten en formulieren.

4.6.Het bij E-Visumdirect inleveren van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde documenten en formulieren geldt als uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever dat E-Visumdirect met de nakoming begint.

4.7.Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren tot het moment waarop door of namens Opdrachtgever de naar waarheid ingevulde en rechtsgeldig ondertekende documenten en formulieren bij E-Visumdirect zijn aangeleverd.

4.8.Vanaf dat moment heeft Opdrachtgever geen bedenktijd of afkoelingsperiode meer.

4.9.E-Visumdirect zal zich inspannen om Opdrachtgever te voorzien van juiste informatie en om te bevorderen dat Opdrachtgever het visum tijdig vóór aanvang van zijn reis ontvangt. Alle vereisten ter verkrijging van het visum (documentatie, kosten, tijdsbestekken, etc.) zijn gebaseerd op basis van algemene criteria en kunnen variëren afhankelijk van door Opdrachtgever verschafte informatie zoals zijn huidige of voormalige nationaliteit, verblijfplaats, geslacht, leeftijd, beroep, recente reizen, geloofsovertuiging etc.

4.10.De uitgevende instantie kan om aanvullende documentatie en/of informatie vragen. De uitgevende instantie kan zonder kennisgeving algemene vereisten voor bepaalde landen veranderen of aanvullende specifieke informatie verlangen en/of aanvullende specifieke eisen stellen. E-Visumdirect zal zich inspannen Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal die specifieke informatie en/of aanvullende specifieke eisen zo spoedig mogelijk verstrekken/vervullen.

4.11.E-Visumdirect behoudt zich het recht voor om volstrekt naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te allen tijde te weigeren om een visumaanvraag in behandeling te nemen en/of de behandeling van een lopende aanvraag op elk door haar gewenst moment te beëindigen, zonder dat E-Visumdirect daarvoor ooit door Opdrachtgever kan worden aangesproken. E-Visumdirect zal Opdrachtgever terstond per e-mail op de hoogte stellen indien zij een aanvraag weigert in behandeling te nemen c.q. een in behandeling genomen aanvraag tussentijds beëindigt.

4.12.Opdrachtgever dient bij ontvangst van zijn paspoort en de betreffende documenten terstond te controleren of hij alle voor zijn reis benodigde visa c.a. heeft ontvangen, of de visa geldig zijn voor de landen die hij wenst te bezoeken, of de visa geldig zijn voor de aankomstdata en vertrekdata van zijn reis/bezoek en of de visa geldig zijn voor het doel en de aard van zijn bezoek (toerisme, zaken, studie, etc.). Indien Opdrachtgever in de documenten enige onjuistheid vaststelt, dient hij E-Visumdirect daarvan onmiddellijk via e-mail/portal in kennis te stellen.

4.13.E-Visumdirect staat er niet voor in dat de uitgevende instantie tijdig en binnen het vastgestelde tijdsbestek een visum zal afgeven.

4.14.De uitgevende instantie kan een aanvraag voor een visum, paspoort of ander reisdocument om welke reden ook alsmede zonder opgaaf van redenen afwijzen. E-Visumdirect is nimmer aansprakelijk ingeval visa of paspoorten worden geweigerd, fouten bevatten of te laat worden afgegeven. E-Visumdirect blijft in dat geval onverminderd recht hebben en houden op het overeengekomen loon en op vergoeding van de gemaakte kosten c.a.

4.15.Opdrachtgever dient reistickets of reserveringen die niet terugvorderbaar zijn pas aan te schaffen nadat alle visa zijn verkregen.

4.16.E-Visumdirect zal het paspoort en de visa per beveiligde post (Koerier) sturen, tenzij anders aangegeven. De bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden bij het orderbedrag opgeteld. E-Visumdirect is nimmer aansprakelijk voor vertraging in of verlies bij de bezorging.
5.Loon en betaling 
5.1.De kosten voor de diensten van E-Visumdirect zijn vastgesteld op de website, met inbegrip van (eventuele) indirecte belastingen die van toepassing zijn op de kosten, en overige heffingen en vergoedingen die door een uitgevende instantie of enige koerier of bezorgdienst worden berekend.

5.2.Zodra E-Visumdirect namens Opdrachtgever een aanvraag voor een reisdocument bij een uitgevende instantie indient, kunnen de kosten van de dienstverlening door E-Visumdirect door Opdrachtgever niet meer van E-Visumdirect worden teruggevorderd.

5.3.Consulaire tarieven en beschikbaarheid van diensten zijn zonder nadere kennisgeving onderhevig aan verandering. Kosten en diensten kunnen veranderen tussen het moment dat de order is geplaatst en het moment waarop de order is voltooid. E-Visumdirect streeft ernaar voormelde wijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever door te geven.

5.4.E-Visumdirect behoudt zich het recht voor om vanwege de tijdsdruk, die door Opdrachtgever is aangegeven, de meest geschikte dienst te selecteren.

5.5.AIle door E-Visumdirect namens Opdrachtgever aan een uitgevende instantie betaalde kosten zijn niet terugvorderbaar. Ingeval een visum- of paspoortaanvraag namens Opdrachtgever wordt ingediend en het verzoek wordt om welke reden ook afgewezen, zal E-Visumdirect op verzoek van Opdrachtgever een extra poging doen om het reisdocument alsnog te verkrijgen. Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten die zijn vastgesteld door de uitgevende instantie te betalen en als de extra poging is vereist vanwege een door Opdrachtgever gemaakte fout in een visumaanvraag, is E-Visumdirect gerechtigd de hiervoor op de website genoemde kosten in rekening te brengen.

5.6.E-Visumdirect is bevoegd paspoorten en documenten onder zich te houden totdat volledige betaling is ontvangen.

5.7.De dienstverleningskosten van E-Visumdirect kunnen variëren afhankelijk van het aantal beschikbare werkdagen om de dienst te kunnen verlenen. Sluitingsdagen en vakanties van het consulaat zijn uitgesloten.

5.8.Indien een aanvraag wordt geweigerd, zijn de betaalde kosten niet terugvorderbaar en behoudt E-Visumdirect onverminderd recht op het overeengekomen loon.

5.9.Voor opdrachten die vóór indiening van de aanvraag bij de betreffende ambassade of consulaire dienst worden geannuleerd, is Opdrachtgever uitsluitend de op de website van E-Visumdirect vermelde annuleringsvergoeding en eventuele koerierskosten verschuldigd.

5.10.Zodra de aanvraag bij de betreffende instantie is ingediend, zullen de volledige kosten verschuldigd zijn. Additionele annuleringskosten kunnen van toepassing zijn op een intrekking van de aanvraag.

5.11.Betaling van de facturen van E-Visumdirect en al hetgeen Opdrachtgever overigens aan E-Visumdirect  verschuldigd is dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk vóór afgifte van het paspoort / het visum / de legalisatie door E-Visumdirect aan opdrachtgever zonder opschorting en/of verrekening. Opdrachtgever heeft derhalve geen recht op opschorting en kan eventuele vorderingen op E-Visumdirect niet verrekenen. De initieel afgenomen dienst moet vooraf betaald worden. Bij upsale zal er een eindafrekening komen te betalen voor afgifte van reisdocument(en)

5.12.Indien Opdrachtgever méér dan één (rechts)persoon is, is Opdrachtgever jegens E-Visumdirect hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen welke voortvloeien uit deze overeenkomst.

6.Aansprakelijkheidsbeperking en vervaltermijn 
6.1.Indien een paspoort, document of ander stuk verloren raakt, op de verkeerde plaats is terechtgekomen, is beschadigd, vertraagd of vernietigd, zal E-Visumdirect alleen aansprakelijk zijn als dat aan haar schuld is te wijten. E-Visumdirect is nimmer aansprakelijk voor meer of andere schade en kosten dan de vervangingswaarde van het stuk.

6.2.E-Visumdirect is niet verantwoordelijk voor stukken die door een bezorgdienst of een uitgevende instantie op de verkeerde plaats zijn terechtgekomen, zijn beschadigd. vertraagd of vernietigd.

6.3.Paspoorthoezen en alle documenten zoals originele bankafschriften, onderwijscertificaten en geboorteakten etc. die niet volgens de instructies van E-Visumdirect voor indiening benodigd zijn, moeten door Opdrachtgever worden behouden. E-Visumdirect aanvaardt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan dergelijke zaken/documenten.

6.4.E-Visumdirect zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de aanvragen voor visa, paspoorten en/of documenten te verwerken. E-Visumdirect kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden en is derhalve niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van een consulaat, ambassade, visacenter of paspoortkantoor ingeval van uitstel of het niet afgeven van aangevraagde documenten om welke reden dan ook en evenmin zal E-Visumdirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor kosten en/of vertraging ontstaan uit of in verband met: (a) onvolledige aanvraagformulieren of (b) onjuiste of valselijk ingevulde aanvraagformulieren of (c) onjuiste of onvolledig ondersteunende documentatie. Alle door de Opdrachtgever gedane uitgaven, gemaakte kosten en overige geleden schade vanwege deze vertragingen en/of niet afgegeven documenten komen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zullen nimmer op E-Visumdirect kunnen worden verhaald.

6.5.E-Visumdirect verstrekt naar beste weten en kunnen visum- en paspoortinformatie onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voormelde informatie de interpretatie is van alle mogelijke informatie die door de betreffende ambassades, consulaten, visacenter of paspoortkantoren op alle mogelijke momenten is verschaft en E-Visumdirect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden in die informatie.

6.6.E-Visumdirect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reizigers die hun visa bij aankomst willen regelen. Voor zover dit rechtens is toegestaan verwerpt of beperkt E-Visumdirect directe schade, indirecte schade en gevolgschade alsmede alle wettelijke of stilzwijgende voorwaarden en garanties waaronder, zonder enige beperking, gederfde winst of reis- of vakantiekosten of enige schade ontstaan uit informatie die van de website is verkregen.

6.7.Behoudens ingeval van opzet of grove en onverminderd de overige aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperkingen in deze Algemene Voorwaarden is de aansprakelijkheid van E-Visumdirect te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat door Opdrachtgever aan E-Visumdirect is betaald. Voor consumenten is de aansprakelijkheid van E-Visumdirect gemaximeerd € 250 waarvoor E-Visumdirect rechtstreeks verantwoordelijk is en die volledig kunnen worden toegeschreven aan de onjuiste dienstverlening door E-Visumdirect

6.8.Na voltooiing van de werkzaamheden door E-Visumdirect heeft Opdrachtgever een maand de tijd vanaf de datum van de levering van het visum (of indien niet geleverd, twee maanden vanaf de datum van de order) om E-Visumdirect op de hoogte te stellen per aangetekende brief van enige claim met betrekking tot de dienstverlening van E-Visumdirect. Zodra deze termijn is verstreken, zijn alle eventuele rechten en aanspraken van Opdrachtgever jegens E-Visumdirect vervallen. Iedere rechtsvordering van Opdrachtgever jegens E-Visumdirect vervalt één jaar na de datum met ingang waarvan Opdrachtgever eventuele rechten en/of aanspraken jegens E-Visumdirect geldend had kunnen maken.

7.Toepasselijk recht en geschillen 
7.1.Op alle rechtsverhoudingen tussen E-Visumdirect en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.Geschillen zullen – met uitsluiting van iedere andere rechter – (in eerste aanleg) worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

8.Slotbepalingen 
8.1.Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn door E-Visumdirect tevens gemaakt ten behoeve van haar bestuurders, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Deze bedingen zijn mitsdien derdenbedingen, waarop ook de bedoelde personen een beroep kunnen doen.

8.2.Indien één of meer bepalingen en/of bedingen in deze overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen en bedingen onverminderd van toepassing en zullen partijen in overleg treden en overeenstemming bereiken over een vervangende bepaling/vervangend beding die/dat zoveel mogelijk dezelfde strekking zal hebben als het nietige/vernietigde beding.

8.3.Indien E-Visumdirect opdrachtgever voorziet van een vertaling van deze Algemene Voorwaarden, stemt opdrachtgever ermee in dat de vertaling alleen voor zijn gemak is verschaft en dat de onderhavige Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleert boven de buitenlandse vertaling.